Mieszkania na zamianę

Poniżej prezentujemy Państwu mieszkania na zamianę.

O kontakt w tej sprawie prosimy pisać na adres: sekretariat@zan-namyslow.pl

Oferta

Mieszkania na zamianę.

Sort Option
 • Numer oferty
 • Rok budowy
 • Cena
 • Data dodania
 • Cechy
 • Opcje ceny
Grid
List

Plac Wolności 10/5

2Room(s)
1Bathroom(s)
1Picture(s)
Lokal mieszkalny położony w kamienicy przy ul. Plac Wolności 10/5 w Namysłowie o pow. użytkowej lokalu 90,82 m2, położony na 1 piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi, ciemnej kuchni łazienki z wc, p. pokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: sekretariat@zan-namyslow.
 

Kościelna 6/1

2Room(s)
1Bathroom(s)
1Picture(s)
Lokal mieszkalny położony w kamienicy przy ul. Kościelnej 6/1 w Namysłowie o pow. użytkowej lokalu 46,02 m2, położony na parterze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni łazienki z wc, p. pokoju oraz suszarni. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: sekretariat@zan-namyslow.
 

3-go Maja 13/4

2Room(s)
1Bathroom(s)
1Picture(s)
Lokal mieszkalny położony w kamienicy przy ul. 3-go Maja 13/4 w Namysłowie o pow. użytkowej lokalu 76,52 m2, położony na 1 piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni łazienki z wc, p. pokoju oraz suszarni. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: sekretariat@zan-namyslow.
 

Bohaterów Warszawy 13/14

2Room(s)
1Bathroom(s)
1Picture(s)
Lokal mieszkalny położony w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy 13/14, o pow. 33,71 m2, położony na 3 piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z wc. W lokalu istnieje możliwość wykonania pokoju, z aneksem kuchennym, uzyskamy w ten sposób dwa pokoje. Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać pisząc na adres: sekretariat@zan-namyslow.
 

Bohaterów Warszawy 32a/1

2Room(s)
1Bathroom(s)
Lokal mieszkalny położony w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy 32a/1, o pow. 52,72 m2, położony na parterze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z wc. Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać pisząc na adres: sekretariat@zan-namyslow.
 

Bolesława Chrobrego 21/3

21 Bolesława Chrobrego, 46-100

1Bedroom(s)
1Bathroom(s)
1Picture(s)
Lokal mieszkalny położony w kamienicy przy ul. Bolesława Chrobrego 21/3 w Namysłowie o pow. użytkowej lokalu 94,97 m2 składa się z trzech pokoi, kuchni łazienki z wc oraz p. pokoju. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne. Podstawowym atutem nieruchomości jest jego doskonała lokalizacja, w samym centrum miasta.
 
  6 Results returned.Per Page
  ?
  ?

  rodo

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

   

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozpoorządzenia Parlaentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/ z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO)- dalej Rozporządzenie, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o., z siedzibą przy  Dubois 5 w Namysłowie.
  2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym mozna skontaktować się pod adresem e-mail : iod@zan-namyslow.pl oraz w siedzibie Spółki.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit.b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu in.:
  • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,
  • realizacji umów zawartcyh ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
  • w zakresie niezbędnym do obsługi Strefy Płatnego Parkowania, w szczególności w celu wydawania abonamentów postojowych, kontroli wniesienia opłat za postój,z tytułu niewniesienia opłaty za postój.
  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
   a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
   b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
   c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
   d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
   e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
   f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  2. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, prawne oraz usługi związane z obsługą nieruchomości.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, o którym mowa w pkt 4, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe (w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa) oraz dobrowolny (konsekwencją niepodania danych jest odmowa wydania wnioskowanego abonamentu postojowego lub brak możliwości skutecznego wniesienia opłaty za postój).
  6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.