Strefa Płatnego Parkowania

Administrator strefy

Zakład Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

ul. Stanisława Dubois 5
46-100 Namysłów

Godziny otwarcia biura:
pn-pt od 8:00 – 17:00

Infolinia lokalna: 77 4107 265 wew. 21
Infolinia: 501 530 913

O strefie Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania w Namysłowieu została utworzona w dniu 4 maja 2016 r. na mocy Uchwały nr 170/VII/16 Rady Miasta Namysłowa z dnia 24 marca 2016 r. Obecnie funkcjonowanie strefy reguluje Uchwała 170/VII/16 Rady Miasta Namysłowa z dnia 24 marca 2016 r.

W SPP wydzielono dwie strefy : A i B, obejmujące swoim zasięgiem centrum Namysłowa:
Strefa A – otoczenie ratusza oraz przyległy parking do placy ratuszowego
Strefa B – pozostały wyznaczony obszar

Wjazd do strefy oznakowany jest znakiem D-44, zaś wyjazd znakiem D-45. Unieruchomienie pojazdu na wszystkich wyznaczonych miejscach parkingowych (postojowych) wewnątrz strefy, związane jest z obowiązkiem natychmiastowego wykupienia biletu parkingowego.

Uiszczanie opłat obowiązuje w dni powszednie od godziny 8.00 do 17.00. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne.

Wykaz lokalizacji parkomatów

1. Skwer S. Wyszyńskiego / ul. B. Chrobrego - 001

2. 3-go Maja przy budynku nr 18 - 002

3. róg Komuny Paryskiej / 3-go Maja 15 - 003

4. róg Szkolna 3 / Dubois - 004

5. róg 3-go Maja / Rynek 15 - 005

6. Wojska Polskiego przy budynku nr 2 - 006

7. Wojska Polskiego przy budynku nr 10 - 007

8. róg Rynek / Obr. Pokoju 1 - 008

9. róg Dubois / Pocztowa 7 - 009

10. Dubois przy budynku nr 2 - 010

11. Wały Jana III przy budynku nr 1c - 011

12. Wały Jana III 2 (przy Hotelu) - 012

13. Dubois – obok Activsport - 013

14. Plac Wolności 12 - 014

15. Plac Wolności – plac pod Nike - 015

16. Boh. Warszawy przy budynku nr 4 - 016

17. Obr. Pokoju 17 - 017

18. Krakowska 12 - 018

19. róg Rynek 27 / Krakowska - 019

20. róg Staszica / Piastowska 2 - 020

21. róg Rynek 15 / B. Chrobrego - 021

22. B. Chrobrego 12-16 - 022

Instrukcja obsługi

Parkomatu

Instrukcja obsługi znajduje się na każdym urządzeniu. 

Opłaty  i 

Abonamenty

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Namysłów abonament może nabyć każda osoba:
– mieszkaniec SPP – 20 zł / miesiąc
– mieszkaniec spoza SPP – 40 zł / miesiąc

Abonament można nabyć w biurze SPP w Namysłowie przy ul. Dubois 5 w godzinach urzędowania biura.

Sugerowane miejsce umieszczenia abonamentu:

Opłata dodatkowa za brak biletu parkingowego  za każdorazowy postój pojazdu samochodowego w SPP wynosi 50,00 zł.

Opłata dodatkowa w przypadku przekroczenia czasu określonego na bilecie parkingowym lub po przekroczeniu czasu opłaconego kartą płatniczą lub telefonem wynosi:

– 30,00 zł, gdy opłata zostanie uiszczona do 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia wezwania,

– 50,00 zł, gdy opłata zostanie uiszczona po 7 dniach od dnia wystawienia zawiadomienia wezwania

Uchwała

Uchwała nr 170/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr 170/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Zarządzenie

Uchwała Nr 717/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

Uchwała Nr 717/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej.

Dokumenty do pobrania

 wzór zawiadomienia o opłacie dodatkowej
wzór reklamacji
wzór opłaty abonamentowej
wniosek o anulowanie mandatu

 

?
?

rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozpoorządzenia Parlaentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/ z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO)- dalej Rozporządzenie, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o., z siedzibą przy  Dubois 5 w Namysłowie.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym mozna skontaktować się pod adresem e-mail : iod@zan-namyslow.pl oraz w siedzibie Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit.b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu in.:
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • realizacji umów zawartcyh ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
 • w zakresie niezbędnym do obsługi Strefy Płatnego Parkowania, w szczególności w celu wydawania abonamentów postojowych, kontroli wniesienia opłat za postój,z tytułu niewniesienia opłaty za postój.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 2. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, prawne oraz usługi związane z obsługą nieruchomości.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, o którym mowa w pkt 4, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe (w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa) oraz dobrowolny (konsekwencją niepodania danych jest odmowa wydania wnioskowanego abonamentu postojowego lub brak możliwości skutecznego wniesienia opłaty za postój).
 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.