O Nas

Kilka słów

PODSTAWY ORGANIZACYJNO – PRAWNE DZIAŁALNOŚCI   SPÓŁKI

1. Podstawy prawne działalności spółki
            Zakład Administracji Nieruchomości „ ZAN”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie  /akt notarialny  z  dnia  07.02.2011 r.  
Rep. A nr  520 /2011/  utworzona została w wyniku  przekształcenia  Wydziału  ADM 
Urzędu  Miejskiego  w  spółkę  ze  100%  udziałem  Gminy.

Podstawa przekształcenia:

•    Uchwała Nr XXXVI/412/98 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10.02.1998r.  w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy pod nazwą   „Administracja Domów Mieszkalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

•    Uchwała Nr XVII/244/2000 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 20.04.2000r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze Urzędu Miejskiego  w Namysłowie.

Spółka działa na podstawie:

 

 kodeksu spółek handlowych 
•    Aktu Notarialnego Spółki Repertorium A Nr 5212/1998 z dnia 05.10.1998r. 

Spółka uzyskała osobowość prawną poprzez wpisanie do Rejestru Handlowego Nr H – 1235/98 RHB 3347 w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja Rejestrowa dnia 30.10.1998r., a następnie zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym  w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18.07.2001r. pod numerem KRS: 0000019114.

2. Przedmiot działalności spółki.
Przedmiotem działalności spółki jest:

1)    Budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu, a ponadto:
a)    nabywanie budynków mieszkalnych,
b)    wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki,
c)    przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
d)    sprawowanie, na podstawie umów zlecenia, zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiącą zaplecza budynków mieszkalnych (komórki, garaże itp.) 
2) Prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym  
i infrastrukturą towarzyszącą polegającą w szczególności na:                                                                                                                    
a)    budowie, wykonywaniu remontów, adaptacji i modernizacji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych z przeznaczeniem na sprzedaż, przy czym nie będą one realizowane z kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
b)    produkcji materiałów budowlanych,
c)    pozyskiwaniu i przygotowaniu do zabudowy terenów budowlanych,
d)    prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,
e)    pełnieniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej.

Struktura Organizacyjna

ZAN Sp. z o.o.

Władzami   spółki   są:

1.    Zgromadzenie  Wspólników
2.    Rada  Nadzorcza
3.    Zarząd Spółki

Jedynym  właścicielem  „ZAN”   Sp. z o.o.  w  Namysłowie  jest  Gmina Namysłów.

Skład Rady Nadzorczej:
Przewodniczący  Rady Nadzorczej – Jerzy Kopeć
Członek Rady Nadzorczej – Zbigniew Jachym  Członek Rady Nadzorczej – Justyna Jasińska

Skład  Zarządu:
Prezes Zarządu   –    Andrzej Treliński
Dyrektor : Jolanta Chojna – Ćwikła
Główny Księgowy : Barbara Urbaniec

Prezes Zarządu

Dyrektor

Inspektor Danych Osobowych

Administratorzy

Sprzątaczki

Sekretariat/ Sprawy Mieszkaniowe

Inspektorzy

Główna Księgowa

Księgowość Spółki / Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych

Windykacja

Goniec/ Sprzątaczka

?
?

rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozpoorządzenia Parlaentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/ z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO)- dalej Rozporządzenie, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o., z siedzibą przy  Dubois 5 w Namysłowie.
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym mozna skontaktować się pod adresem e-mail : iod@zan-namyslow.pl oraz w siedzibie Spółki.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit.b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu in.:
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • realizacji umów zawartcyh ze Wspólnotami Mieszkaniowymi,
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,
 • w zakresie niezbędnym do obsługi Strefy Płatnego Parkowania, w szczególności w celu wydawania abonamentów postojowych, kontroli wniesienia opłat za postój,z tytułu niewniesienia opłaty za postój.
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 2. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, prawne oraz usługi związane z obsługą nieruchomości.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, o którym mowa w pkt 4, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe (w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa) oraz dobrowolny (konsekwencją niepodania danych jest odmowa wydania wnioskowanego abonamentu postojowego lub brak możliwości skutecznego wniesienia opłaty za postój).
 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.