O nas

PODSTAWY ORGANIZACYJNO – PRAWNE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Podstawy prawne działalności spółki

 Zakład Administracji Nieruchomości „ ZAN”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie  /akt notarialny  z  dnia  07.02.2011 r.  
Rep. A nr  520 /2011/  utworzona została w wyniku  przekształcenia  Wydziału  ADM 
Urzędu  Miejskiego  w  spółkę  ze  100%  udziałem  Gminy.

Podstawa przekształcenia:

•    Uchwała Nr XXXVI/412/98 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10.02.1998r.  w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy pod nazwą   „Administracja Domów Mieszkalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

•    Uchwała Nr XVII/244/2000 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 20.04.2000r. w sprawie zmian organizacyjnych w strukturze Urzędu Miejskiego  w Namysłowie.

Spólka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych 
•    Aktu Notarialnego Spółki Repertorium A Nr 5212/1998 z dnia 05.10.1998r. 

Spółka uzyskała osobowość prawną poprzez wpisanie do Rejestru Handlowego Nr H – 1235/98 RHB 3347 w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja Rejestrowa dnia 30.10.1998r., a następnie zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym  w Opolu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18.07.2001r. pod numerem KRS: 0000019114.

2. Przedmiot działaności spółki

Przedmiotem działalności spółki jest:

1)    Budowa domów mieszkalnych i ich eksploatacji na zasadach najmu, a ponadto:
a)    nabywanie budynków mieszkalnych,
b)    wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Spółki,
c)    przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
d)    sprawowanie, na podstawie umów zlecenia, zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiącą zaplecza budynków mieszkalnych (komórki, garaże itp.) 
2) Prowadzenie innej działalności związanej z budownictwem mieszkaniowym  
i infrastrukturą towarzyszącą polegającą w szczególności na:                                                                                                                    
a)    budowie, wykonywaniu remontów, adaptacji i modernizacji budynków mieszkalnych i lokali użytkowych z przeznaczeniem na sprzedaż, przy czym nie będą one realizowane z kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,
b)    produkcji materiałów budowlanych,
c)    pozyskiwaniu i przygotowaniu do zabudowy terenów budowlanych,
d)    prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki,
e)    pełnieniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej.

Struktura organizacyjna

Władzami spółki są:

  1.  Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd Spółki

Jedynym właścicielem  
„ZAN”   Sp. z o.o. 
 w  Namysłowie  jest  Gmina Namysłów.

Skład Rady Nadzorczej

Przewodniczący  Rady Nadzorczej – Jerzy Kopeć
Członek Rady Nadzorczej – Zbigniew Jachym
Członek Rady Nadzorczej – Władysław Podróżny

Skład Zarządu

Prezes Zarządu:   Andrzej Treliński 

 

?
?
Skip to content