Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/11/2017

Zapytanie ofertowe nr 
(dotyczy wykonywania usług hydraulicznych w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych oraz pełnienia pogotowia hydraulicznego w budynkach stanowiących własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego powierzonego Spółce w administrowanie)

(kod CPV 50000000-5)

(zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164 z pó źn. zmianami).

Zapytanie ofertowe
Informacja nt. zapytania ofertowego 
Załącznik 1 – Wykaz lokali ZAN
Załącznik 2 – Wykaz lokali WM
Załącznik 3  – wykaz innych budynków

?
?
Skip to content