OGŁOSZENIE


    Dotyczące rozstrzygnięcia  oferty na  zapytanie ofertowe  nr 4/2016  z dnia 18.11.2016r.

    Utrzymanie porządku  i  czystości  pomieszczeń   służących  do  wspólnego  użytku  mieszkańcom  budynków  oraz utrzymania  czystości  terenów  stanowiących  własność  Wspólnot  Mieszkaniowych  w imieniu i na rzecz  których  działa  Zakład Administracji Nieruchomości  “ZAN”  Sp.  z o.o.

W odpowiedzi  na zapytanie wpłynęły trzy oferty:
1. Z.H.U.  “WAYT”  Tomasz  Ways,  ul. Srebrna  13/6,  45-655   
    Opole.
2. Franciszek Konefał   Zakład  Remontowo – Budowlany,  
    Smarchowice  Śląskie  ul. Żymierskiego 16,  
    46-100  Namysłów.
3. Punkt Center  Sp. z  o.o.  ul. Oleska  82, 45-222 Opole.

    Po rozpatrzeniu w/w  ofert  została wybrana oferta :  Punkt  Center  Sp.  z o.o.  ul. Oleska 82,  45-222 Opole
                                Prezes Zarządu
                              Mirosław Lewandowski

?
?
Skip to content