Zapytanie ofertowe nr 2/2016
( dotyczy wykonywania usług budowlanych w ramach bieżących konserwacji w
budynkach stanowiących własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN”
Sp. z o. o. w Namysłowie, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych
przez Spółkę oraz mienia komunalnego powierzonego Spółce w administrowanie)
(zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r.
(kod CPV 71315000-9)
Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami).

Zapytanie ofertowe 
Umowa 
Formularz do zapytania ofertowego

?
?
Skip to content