Dostawa systemu nadzorowania Strefą Płatnego Parkowania w Namysłowie
Nr 14934-2016
data zamieszczenia 22.01,.2016
Ogłoszenie o zamówieniu
 
W Y J A Ś N I E N I E


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Namysłowie”

Informuję, że w ramach niniejszego postępowania do Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie wpłynęły wnioski z zapytaniami o następującej treści:
Odpowiedzi

 
UWAGA Unieważnienie przetargu
 

Unieważnienie przetargu

?
?
Skip to content