Przedmiotem przetargu będzie nieruchomość wymieniona w wykazie nieruchomości, wywieszonym w dniu 20 listopada 2020 roku.

Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej.

Powierzchnia lokalu wynosi 28,00 m2Cena wywoławcza netto miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 wynosi 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100), do której należy doliczyć 23% podatku VAT.

Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto za 1 m2, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Najemca wyłoniony z przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia kosztów zużycia mediów oraz podatku od nieruchomości.

Umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.

Lokal można zobaczyć w dniach 23.11.2020r. – 04.12.2020r. po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny z pracownikiem Spółki.

Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2020r. o godz. 10.00 w Siedzibie Spółki ,,ZAN”, ul. Dubois 5, 46 – 100 Namysłów.

Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości

Zarządzenie

Informacja

?
?
Skip to content