OGŁOSZENIE
Dotyczące rozstrzygnięcia oferty na zapytanie ofertowe nr 3/2018
z dnia 20 marca 2018r.
“Utrzymanie porządku i czystości terenów stanowiących własność
Wspólnot Mieszkaniowych w imieniu i na rzecz których działa Zakład
Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. oraz terenów stanowiących
własność Spółki, terenów przekazanych w Spółce w administrowanie przez
Gminę Namysłów.

Ogłoszenie

?
?
Skip to content