Dotyczy wykonywania usług w zakresie wykonania przeglądów gazowych w budynkach stanowiących własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego powierzonego Spółce w administrowanie kod CPV 50000000-5 (zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami)

Zapytanie ofertowe Nr ZAN.VII-2232/48/2019

?
?
Skip to content