Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/19/2019
(dotyczy wykonania remontu elewacji frontowej oraz tunelu w budynku przy
ul.Bohaterów Warszawy 4 w Namysłowie)
(kod CPV 50000000-5)
(zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2015 r.
poz. 2164 z pó źn. zmianami).

Zapytanie Ofertowe

?
?
Skip to content