Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/89/2018
(dotyczy wykonia usług w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
dotyczącej remontu konserwatorskiego elewacji frontowej budynku
przy ul. Bohaterów Warszawy 3 w Namysłowie)
(kod CPV 50000000-5)
(zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zmianami).

Zapytanie ofertowe
Wytyczne konserwatorskie

?
?
Skip to content