Utrzymanie porządku i czystości części wspólnych budynków oraz terenów stanowiących własność
Spółki oraz budynków i terenów przekazanych Spółce w administrowanie przez Gminę Namysłów.

 

Zapytanie ofertowe
Umowa
Tabela 1
Tabela 2
Tabela 3
Tabela 4

?
?
Skip to content