Zapytanie ofertowe nr 1/2016
( usługi hydrauliczne w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania oraz gazowych w budynkach stanowiących własność Zakładu
Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie, w budynkach
Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego
powierzonego Spółce w administrowanie)
(kod CPV 50000000-5)
(zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 r.
Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami).

Zapytanie ofertowe 
Umowa 
Formularz do zapytania ofertowego

?
?
Skip to content