Zapytanie ofertowe nr ZAN.VI-2232/105/2016 (dotyczy wykonywania usług budowlanych w ramach bieżących konserwacji
w budynkach stanowiących własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. w Namysłowie, w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę oraz mienia komunalnego powierzonego Spółce w administrowanie)

(kod CPV 71315000-9)


(zamówienie będzie wykonywane na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami). 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

?
?
Skip to content