O G Ł O S Z E N I E
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020r. poz.1990, z 2021r. poz 11, 234) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 03/03/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie.
Z a r z ą d Z a k ł a d u A d m i n i s t r a c j i „ Z A N ” S p . z o . o . o g ł a sz a
I publiczny przetarg ustny nie ograniczony na sprzedaż
działki niezabudowanej, stanowiącej własność ZAN Sp. z o.o., położonej w Namysłowie, przy ul. Kolejowej,
numer działki 1074/35, o powierzchni 0,0361 ha,
cena wywoławcza – 22 000 zł.
Działka niezabudowana będąca przedmiotem sprzedaży zlokalizowana jest na działce nr 1074/35, dla której
prowadzona jest księga wieczysta nr OP1U/00064767/0. Działka jest bez obciążeń i zobowiązań.

 

Ogłoszenie 

?
?
Skip to content