O G Ł O S Z E N I E
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2213, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 02/11/2022 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Spółki „ZAN” Spółka z ograniczoną z siedzibą w Namysłowie w dniu 07 listopada 2022r.
w sprawie zbycia nieruchomości
Z A R Z Ą D Z A K Ł A D U A D M I N I S T R A C J I N I E R U C H O M O Ś C I
„ Z A N ” S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą
o g ł a s z a
I p u b l i c z n y p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y n a s p r z e d a ż
lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 37,73 m2 stanowiącego własność „ZAN” Sp. z o.o.
w Namysłowie położonego przy ul. Piastowskiej 2 w Namysłowie.
cena wywoławcza – 114.000,00 zł

Ogłoszenie o przetargu

?
?
Skip to content