O G Ł O S Z E N I E
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020r. poz.1990, z 2021r. poz 11, 234) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia
14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 04/03/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Spółki Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie.
Z a r z ą d Z a k ł a d u A d m i n i s t r a c j i „ Z A N ” S p . z o . o . o g ł a s z a
I p u b l i c z n y p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y n a s p r z e d a ż
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o.
w Namysłowie złożonej z działek gruntu nr 44/13, 44/14, 44/15 o łącznej powierzchni 0,2785 ha położonej w
miejscowości Objazda. Dla nieruchomości gruntowej sporządzona jest księga wieczysta nr OP1U/00051107/2
prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kluczborku.
Działki te posiadają dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, posiadają również dostęp
do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej lub poprzez drogę wewnętrzną obecnie nieurządzoną.
Działki są bez obciążeń i zobowiązań

Ogłoszenie

?
?
Skip to content