Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piastowskiej 20 w Namysłowie.
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.),
Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 17 SWZ.

Wybrana została oferta złożona przez:

Zakład Rolny Usługi Teresa Stempin Sp. z o. o., Jankowy 55, 63-604 Baranów,

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości
1.349.459,00 zł brutto.

Informacja o wyborze oferty

?
?
Skip to content