O G Ł O S Z E N I E
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 05/03/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o. o. z siedzibą w Namysłowie.
Z a r z ą d Z a k ł a d u A d m i n i s t r a c j i „ Z A N ” S p . z o . o . o g ł a s z a
I I p u b l i c z n y p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y n a s p r z e d a ż
lokalu mieszkalnego, o powierzchni 93,34 m2
, stanowiącego własność ZAN Sp. z o. o., położonego
w Namysłowie, przy ul. Bohaterów Warszawy 29, k.m.7, numer działki 1034/3, o powierzchni 0,0394ha,
cena wywoławcza – 275.000,00 zł.

Ogłoszenie o przetargu

?
?
Skip to content